Privātuma politika

Vispārējā informācija

Informējam jūs par mūsu privātuma politiku, kuras mērķis ir sniegt jums (tālāk tekstā “klients “, “datu subjekts”) informāciju par jūsu personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatojumu, aizsardzību un uzglabāšanas ilgumu.

Jūsu personas datus apstrādā Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lūšu Drava”, reģ. nr. 40103655483, juridiskā adrese: Zvaigžņu iela 48, Lielvārde, LV-5070, e-pasta adrese saziņai – bites@lusudrava.lv .

Privātuma politika attiecas uz fiziskajām personām (bijušajiem, esošajiem, topošajiem klientiem). SIA “Lūšu Drava” ievēro klientu personas datu aizsardzību, kā arī viņu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi jebkurā formā un vidē, kurā datu subjekts sniedz personas datus (“Lūšu Drava” e-veikalā www.LusuDrava.lv, e-pastā, papīra formātā, klātienē mutvārdos vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?

SIA “Lūšu Drava” apstrādā personas datus, lai sniegtu pakalpojumus un piegādātu klienta iegādātās preces (klienta identificēšanai, preču piegādei (distances līguma saistību izpildei); klientu apkalpošanai, iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai.

Kādus personas datus mēs ievācam, apstrādājam un kāpēc?

SIA “Lūšu Drava” apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

1) SIA “Lūšu Drava” interneta tirdzniecības vietnē LusuDrava.lv – lai izpildītu jūsu pasūtījumu.

Personas datu kategorijas: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, rēķina un preču piegādes adrese. 

Tiesiskais pamats: distances līguma izpilde. Šie personas dati un to apstrāde nepieciešama, lai piegādātu tieši jums jūsu pasūtītās preces, vajadzības gadījumā ar jums sazinātos, kā arī nosūtītu visu informāciju par pasūtījuma apstrādes gaitu (maksājuma saņemšanu, pasūtījuma nodošanu piegādei). Šos personas datus SIA “Lūšu Drava” apstrādā arī, lai izpildītu ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (piem., likumā “Par grāmatvedību”).

Personas datu glabāšanas periods: sk. sadaļu “Cik ilgi mēs glabājam personas datus?”

No kādiem avotiem mēs ievācam personas datus?

Mūsu personas datu ievākšanas avots esat tikai jūs, mūsu klienti. Saņemot jūsu maksājumu par mūsu “Lūšu Dravas” e-veikalā veikto pasūtījumu, mēs saņemam datus no bankas, ar kuras starpniecību esat veikuši samaksu.

Kur un kā mēs apstrādājam personas datus?

SIA “Lūšu Drava” apstrādā personas datus Eiropas Savienībā. Personas datus apstrādā tikai SIA “Lūšu Drava” darbinieki, lai izpildītu mūsu saistības pret jums, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Kam mēs nododam personas datus?

SIA “Lūšu Drava” nenodod personas datus trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams, lai izpildītu distances līgumu, piemēram, preču piegādei ar kādu no distances līgumā minētajiem piegādes pakalpojumu sniedzējiem, vai bankai norēķinu ietvaros. Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, kuri saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu ievēro personas datu aizsardzības regulu.

SIA “Lūšu Drava” var nodot personas datus tiesībsargājošām, valsts un pašvaldību iestādēm pēc pieprasījuma, kā arī, lai aizstāvētu savas juridiskās prasības, ja tādas radušās.

Kā mēs aizsargājam personas datus?

SIA “Lūšu Drava” aizsargā datus, sadarbojoties ar uzticamiem uzņēmumiem, kuri ievēro personas datu aizsardzību un nodrošina mūsdienām atbilstošus datu drošības pasākumus, kā arī rūpējoties par to, lai personas dati papīra formātā tiktu uzglabāti drošā vietā.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

SIA “Lūšu Drava” glabā un apstrādā personas datus
– tik ilgi, kamēr ir spēkā starp SIA “Lūšu Drava” un klientu noslēgtais distances līgums par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu;
– kamēr SIA “Lūšu Drava” ir tiesisks pienākums datus glabāt (piemēram, grāmatvedībā);
– kamēr klients nav atsaucis piekrišanu par personas datu apstrādi.

Ja spēkā nav neviens no šeit minētajiem punktiem, personas dati tiek dzēsti.

Kā jūs piekļūstat saviem personas datiem un kādas ir jūsu tiesības?

Klients ir tiesīgs saņemt informāciju attiecībā uz viņa personas datu apstrādi. Klients ir tiesīgs lūgt SIA “Lūšu Drava” savus datus papildināt, mainīt, dzēst un labot, ja vien tas nav pretrunā ar SIA “Lūšu Drava” juridiskajiem pienākumiem un normatīvajiem aktiem. 

Klients var īstenot savas tiesības rakstveidā, nosūtot savu pieprasījumu uz SIA “Lūšu Drava” juridisko adresi – Zvaigžņu iela 48, Lielvārde, LV-5070. 

Pēc klienta pieprasījuma saņemšanas SIA “Lūšu Drava” to izvērtē un izpilda saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī informē klientu, izmantojot viņa kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi).

Ja no klienta puses rodas pretenzijas un tās neizdodas abpusēji atrisināt, klients ir tiesīgs vērsties Datu valsts inspekcijā.

Kad jūs dodat piekrišanu personas datu apstrādei un kādas ir jūsu tiesības to atsaukt?

Klients dod piekrišanu personas datu apstrādei iepērkoties SIA “Lūšu Drava” e-veikalā www.LusuDrava.lv.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu rakstot uz bites@lusudrava.lv . Saņemot klienta piekrišanas atsaukumu, SIA “Lūšu Drava” turpmāk vairs neizmantos klienta datus, taču atsaukums neattiecas uz datu apstrādi laika periodā, kad piekrišana ir bijusi spēkā, tāpat arī SIA “Lūšu Drava” nepārtrauc datu apstrādi, kas ir jāveic likumā noteiktajā kārtībā.

Kā mēs ar jums sazināmies?

SIA “Lūšu Drava” sazinās ar Klientu, izmantojot viņa sniegto informāciju (tālruņa numuru vai e-pasta adresi).

Citu mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

SIA “Lūšu Drava” tīmekļa vietnē atrodas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Tām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi. SIA “Lūšu Drava” neuzņemas atbildību par trešo personu tīmekļa vietņu personas datu aizsardzību.

SIA “Lūšu Drava” patur tiesības veikt izmaiņas Privātuma politikā. Lūdzu, sekojiet līdzi izmaiņām šajā sadaļā.

Noteikumi aktualizēti 12.05.2019